Ρυθμίσεις Οφειλών


Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την πλήρη και πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής μας θέσης. Συντηρητικές και έγκαιρες προληπτικές ενέργειες αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες ενός επιτυχούς διακανονισμού ρύθμισης οφειλών γιατί:

 1. Η κρίση είναι ακόμη αντιμετωπίσιμη

 2. Έχουμε αποφυγή αρνητικής δημοσιότητας

 3. Έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια διαπραγμάτευσης

 4. Έχουμε μείωση απωλειών πελατείας, φήμης και άυλης αξίας της επιχείρησης

Τα προτεινόμενα εργαλεία με βάση το τρέχον θεσμικό πλαίσιο είναι:

1. Η Διαμεσολάβηση στη Διαδικασία Αναδιάρθρωσης Οφειλών

 • Έχει ως αντικειμενικό σκοπό την διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση της πιστωτών της επιχείρησης.

 • Ο πρωταρχικός στόχος είναι η σύναψη μιας βιώσιμης και κοινά αποδεκτής συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του.

2. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρυθμισης Οφειλών βάση του Ν. 4469/2017

Είναι πλέον σε πλήρη ισχύ ο Νόμος 4469 / 3.5.2017 που προσδιορίζει το πλαίσιο και την διαδικασία για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή.

Με αυτό το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των συνολικών οφειλών των (βιώσιμων) επιχειρήσεων, με όλους τους πιστωτές ταυτόχρονα είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα είτε για το Δημόσιο.

Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι, μέσω της διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης χρεών, να συμβάλλει στην εξυγίανση των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια αναπτυξιακή πορεία.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Να συντονίσει την προετοιμασία και την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών.
 • Την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.
 • Την προετοιμασία της πρότασης διακανονισμού οφειλών που θα υποβληθεί στους πιστωτές,
 • Να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

3. Προ πτωχευτική Διαδικασία - Ν. 3588/2007

 • «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή…..»

Ζητήστε την διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη και εργαζομένου ή και με το δημόσιο. Θα σας κατευθύνουμε πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.