Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων


Αναδιάρθρωση & Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

  • Ο στόχος είναι να υπάρξει μια σημαντική βελτίωσή του δείκτη κερδοφορίας ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της μέσω ρυθμίσεων συμβατών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται ένα πλήρες και λεπτομερειακό επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan)
  • Μέσω της αναδιάρθρωσης επικεντρωνόμαστε σε προϊόντα & υπηρεσίες υψηλού μικτού περιθωρίου κέρδους έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτόνομη λειτουργική πορεία το συντομότερο δυνατόν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υλοποιούνται παρεμβάσεις σε όλους τα τμήματα της επιχείρησης.

Ελεγκτικές υπηρεσίες & δειγματοληπτικοί έλεγχοι

  • Προσαρμοσμένες απόλυτα στις Λογιστικές Αρχές, στους ισχύοντες Φορολογικούς, Εργατικούς - Ασφαλιστικούς και Εμπορικούς Νόμους. Τα Ελεγκτικά μας πρότυπα διασφαλίζουν την επιχείρηση με την έγκαιρη ενημέρωση για τα ενδεχόμενα ρίσκα.

  • Ελέγχονται δειγματοληπτικά οι Ταμειακές και οι Συμψηφιστικές εγγραφές, η κίνηση και οι συμφωνίες των λογαριασμών των Πελατών και των Προμηθευτών και οι συμφωνίες των λοιπών Χρεωστών – Πιστωτών. Διενεργείται έλεγχος των λογαριασμών Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Μισθοδοσίας, των Παγίων, των Αποσβέσεων, της συμφωνίας των Τραπεζικών λογαριασμών και της αποθήκης.

Έλεγχοι διασφάλισης εταιρικών διαδικασιών

  • Οι εταιρικές διαδικασίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχής διαχείρισης. Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες από την διοίκηση ώστε να υποστηρίζουν την επιδίωξη του εταιρικού στόχου και να είναι συμβατές με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές.

  • Έλεγχοι Διερεύνησης απάτης και πρόταση διαδικασιών περιορισμού του ρίσκου αυτού.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

  • Το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα στελέχη μας διαθέτουν την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν συμβουλευτικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η Εκτίμηση Αξίας Εταιριών και οι Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας και συγχωνεύσεων.

  • Αναλύσεις κόστους, οφέλους είναι απαραίτητες ειδικά σε κατακερματισμένες δραστηριότητες.

Ζητήστε την διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη και εργαζομένου ή και με το δημόσιο. Θα σας κατευθύνουμε πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.