Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Λογιστικές Υπηρεσίες


Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίου

 • Η επίδραση του Λογιστηρίου και γενικά του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών στην εξέλιξη και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων είναι καταλυτική. Η εύρυθμη λειτουργία τους επιτρέπει στην διοίκηση να επικεντρωθεί στην αναπτυξιακή προοπτική της επιχείρησης. Εμείς αναλαμβάνουμε να προτείνουμε την βέλτιστη λύση σε συνδυασμό με τις ανάγκες της επιχείρησης χωρίς να χρειάζεται να απασχολείται κάποιος ειδικά από το προσωπικό σας με αυτό το αντικείμενο.

Φορολογική συμμόρφωση

 • Φορολογικός σχεδιασμός. Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Εισοδήματος, ΦΠΑ, Παρακρατούμενων κτλ)

 • Διαχείριση φορολογικών ελέγχων που ενδεχομένως θα σας προκύψουν.

Προετοιμασία Οικονομοτεχνικών μελετών επί

 • Επιχειρηματικών σχεδίων

 • Βιωσιμότητας επιχείρησης ή κλάδου

 • Σχέδιων αναδιάρθρωσης

 • Πώλησης ή απόσχισης κλάδου

Προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων και αναφορών (Reporting)

 • Μηνιαίες, Τριμηνιαίες, Ετήσιες ή όποτε υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης.

 • Με βάση τα Νέα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ή με βάση τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Προσδιορισμός και εφαρμογή εταιρικών κανόνων και διαδικασιών

 • Στο εσωτερικό μιας επιχείρησης πρέπει να υπάρχουν προκαθορισμένοι τρόποι λειτουργίας και διαδικασίες με σκοπό όχι μόνο τον περιορισμό της απάτης αλλά και σαν δικλείδα ασφαλείας που θα εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση λειτουργεί στα πλαίσια του επιχειρηματικού πλάνου που έχει εγκρίνει η διοίκηση.

 • Μετά τον προσδιορισμό των αναγκαίων κανόνων και διαδικασιών φροντίζουμε και για την εφαρμογή αυτών στην εταιρική οργάνωση

Διαχείριση ρίσκου

 • Η επιχειρηματικότητα ενέχει ρίσκο.

 • Ο συνετός επιχειρηματίας πρέπει να παίρνει όλες τις λογικές προφυλάξεις ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης, μετάθεσης ή ελαχιστοποίησης των προβλεπόμενων ή επερχόμενων κινδύνων.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 • Η Χρήση του κεφαλαίου κίνησης και η καλύτερη εκμετάλλευση αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διαχείριση των υποχρεώσεων και ένα επιτυχημένο ταμειακό προγραμματισμό.

 • Διερεύνηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων για την διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας.

Κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση αυτού.

 • Ο προσδιορισμός βραχυπροθέσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων είναι ο συντελεστής επιτυχίας κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Η σύνταξη ενός προϋπολογισμού σε συνδυασμό με ένα σωστά δομημένο επιχειρηματικό πλάνο είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την διεκδίκηση τραπεζικών χορηγήσεων.

Νομική υποστήριξη

 • Προετοιμασία Πρακτικών & Εκθέσεων Δ.Σ.

 • Τροποποιήσεις καταστατικών.

 • Συνεργασία με γραφεία νομικών συμβούλων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Εργατικά Θέματα

 • Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες. Εμείς αναλαμβάνουμε:
 • Αξιολόγηση / εξεύρεση προσωπικού

 • Ενημέρωση για τις προβλεπόμενες από το Ελληνικό Δίκαιο εργοδοτικές υποχρεώσεις

 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας και προετοιμασία των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων

Σύσταση επιχειρήσεων θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών

 • Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με την ίδρυση και εγκατάσταση μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα

 • Αναλαμβάνουμε όλες τις λογιστικές – φορολογικές – νομικές υποχρεώσεις της νεοσυσταθείσας εταιρείας παρέχοντας το προβλεπόμενο από την μητρική “Reporting” στο επιθυμητό “Format”.

 • Γραμματειακή υποστήριξη εφόσον χρειαστεί για την διεκπεραίωση των πρώτων διοικητικών και διαχειριστικών θεμάτων

 • Υπηρεσίες έδρας και φορολογικού αντιπροσώπου

Ζητήστε την διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη και εργαζομένου ή και με το δημόσιο. Θα σας κατευθύνουμε πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.